X

Thiết kế bản vẽ thi công và giám sát công trình

Theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP tại Điều 2: Bảo đảm canh tranh đấu thầu, mục 3 là: Nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng 1 dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát.

Theo Nghị định 121/2013/NĐ-CP tại Điều 26: Vi phạm quy định về lập thiết kế, dự toán xây dựng công trình, mục C: Thực hiện hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình do mình thiết kế đối với những công trình sử dụng vốn nhà nước là không được phép.

Như vậy công ty chúng tôi có thể vừa tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công vừa tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình được hay không, có trái với quy định pháp luật không? Có Luật, Nghị định, Thông tư nào hướng dẫn về vấn đề này không?

Trả lời
  • Kiều Hà8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

    Nghị định 63/2014/NĐ-CP được ban hành sau Nghị định 121/2013/NĐ-CP, do đó việc thực hiện bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu được thực hiện theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Vì vậy, công ty có thể được tham gia giám sát thi công công trình do mình thiết kế nếu đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng và được chủ đầu tư lựa chọn theo quy định hiện hành.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng