X

Thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Bộ Xây dựng đã nhận được câu hỏi của Ban Quản lý dự án hạ tầng hỏi về nội dung liên quan đến việc thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Trả lời
 • Pham Duy Anh8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  1. Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng.

  2. Việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ vào các quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng:

  a) Việc điều chỉnh giá hợp đồng và các yếu tố chi phí trong hợp đồng phải được quy định trong Hồ sơ sơ mời thầu và là cơ sở để ký hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu;

  b) Việc áp dụng phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với tính chất công việc, loại giá hợp đồng và phải được các bên tham gia thỏa thuận ghi trong nội dung hợp đồng;

  c) Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng;

  3. Hợp đồng thi công xây dựng số 03/HĐXD ngày 19/01/2011 ký giữa Ban Quản lý Dự án Hạ tầng và Công ty cổ phần xây dựng & Thương mại là hình thức hợp đồng theo đơn giá, thực hiện theo hướng dẫn của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng: Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định hoặc đơn giá điều chỉnh, khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu ít hơn hoặc nhiều hơn so với khối lượng trong hợp đồng đã ký đều được thanh toán theo khối lượng hoàn thành thực tế đã được nghiệm thu. Phương pháp điều chỉnh giá Hợp đồng thi công xây dựng số 03/HĐXD ngày 19/01/2011 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp điều chỉnh hợp đồng xây dựng.

  4. Với nội dung nêu tại mục 1, mục 2, mục 3 nêu trên của Hợp đồng thi công xây dựng số 03/HĐXD ngày 19/01/2011 thì việc điều chỉnh tăng (giảm) chi phí vật liệu, nhân công và máy thi công cho khối lượng hoàn thành (kể cả khối lượng phát sinh tăng, giảm) là phù hợp, việc điều chỉnh đảm bảo nguyên tắc không trái các quy định của Hợp đồng.


  Trung tâm Thông tin

  Nguồn: Bộ xây dựng