X

Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Theo Quyết định 957/QĐ-BXD thì chi phí thiết kế chỉ được tính theo tỷ lệ  % của chi phí xây dựng và thiết bị. Vậy cho hỏi đối với những công trình có chi phí hoàn trả, đền bù hè đường, hoa màu thì có được tính chi phí thiết kế với hạng mục này không? Tức là chi phí thiết kế = tỷ lệ % (chi phí xây dựng + thiết bị + đền bù).

Trả lời
  • mrbalick9 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Việc lập dự toán cho các hạng mục chi phí trong đầu tư xây dựng công trình áp dụng các quy định tại Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Đối với các hạng mục chi phí như chi phí hoàn trả, đền bù hè đường và hoa màu… đây là những khoản chi phí nằm trong hạng mục Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, do đó những hạng mục này sẽ không áp dụng tỷ lệ chi phí thiết kế như quy định tại Quyết định 957/QĐ-BXD.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng