X

Giảm trừ chi phí trong quá trình đấu thầu

Đơn vị tôi đang tham gia đấu thầu gói thầu dịch vụ tư vấn, trong phần chi tiết thù lao cho chuyên gia, phần lợi nhuận chung tôi đang để là 10%. Tuy nhiên, tổng giá trị dự thầu của chúng tôi vẫn thấp hơn giá trị dự toán của gói thầu. Bên mời thầu yêu cầu chúng tôi phải giải trình tại sao lại lấy là 10% và bên mời thầu yêu cầu chúng tôi giảm xuống còn 6% theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Cho tôi hỏi, bên mời thầu làm thế có đúng không?

Trả lời
  • Huyền Kyubi8 tháng trước

    Về vấn đề này, Vụ Kinh tế xây dựng trả lời như sau:

    Trong quá trình đấu thầu, phần lợi nhuận chung cũng như tổng giá trị dự thầu là do nhà thầu tự xây dựng và đề xuất để đảm bảo tính cạnh tranh và khả năng trúng thầu. Trong trường hợp trúng thầu, chủ đầu tư có thể thương thảo với nhà thầu về giá trị phần lợi nhuận chung và các hạng mục khác trong quá trình đàm phán hợp đồng nhưng giá trị ký hợp đồng phải được các bên thống nhất.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng