X

Thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đối với dự án có yều cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật

Qua nghiên cứu các văn bản quy định về lĩnh vực xây cơ bản như sau: Khoản 1, 2 Điều 84 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 về việc điều chỉnh thiết kế xây dựng;Điểm b, Khoản 1, Điều 31 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư; Khoản 2, Điều 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016: “Người quyết định đầu tư quyết định việc Điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình khi việc điều chỉnh này dẫn đến phải điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng. Các trường hợp điều chỉnh khác do chủ đầu tư tự quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định điều chỉnh của mình. Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo người quyết định đầu tư về nội dung điều chỉnh thiết kế xây dựng do mình quyết định thực hiện”

Vậy cho tôi hỏi: Trường hợp điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình nhưng không phải điều chỉnh dự án, không vượt tổng mức đầu tư được duyệt đối với công trình có thiết kế 1 bước (lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật) hoặc 2 bước; việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế, dự toán thì Chủ đầu tư có quyền phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hay không?

Trả lời
  • Quang Lê Minh8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

    Theo quy định tại Khoản 5 Điều 17 Thông tư số 18/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình thì đối với trường hợp điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình nhưng không điều chỉnh dự án, không vượt tổng mức đầu tư được duyệt đối với công trình có thiết kế 1 bước (lập Báo cáo Kinh tế – Kỹ thuật) thì thẩm quyền quyết định điều chỉnh và phê duyệt do chủ đầu tư thực hiện.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng