X

Cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Năm 2011, tôi đã được Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang cấp chứng chỉ hành nghề giám sát có thời hạn đến năm 2016. Hiện tại, tôi đang làm thủ tục xin cấp mới chứng chỉ hành nghề giám sát tại Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, bảng khai kinh nghiệm của tôi có các công trình đã giám sát từ khi có chứng chỉ hành nghề giám sát như trên. Tuy nhiên, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đề nghị tôi phải làm đơn xin huỷ hồ sơ đã cấp tại Sở Xây dựng Tuyên Quang, khi đó Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh mới tiến hành cấp mới. Vậy cho tôi hỏi yêu cầu của Sở Xây dựng có đúng theo quy định hiện hành không?

Trả lời
  • Sơn Bùi Ngọc9 tháng trước

    Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng trả lời như sau:

    Hiện nay, việc cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định tại Thông tư 17/2016/TT-BXD, về thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề đề nghị Ông nghiên cứu quy định Điều 5 Thông tư này. Trường hợp chứng chỉ hành nghề của Ông hết hạn từ sau ngày 01/3/2016 thì được tiếp tục hành nghề đến hết ngày 31/12/2016 theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ Xây dựng.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng