X

Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

1. Về thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán triển khai sau thiết kế cơ sở:

Theo hướng dẫn tại mục IV Công văn 3482/BXD-HĐXD thì thẩm quyền và quy trình thẩm định thiết kế, dự toán được áp dụng theo NĐ 15 và TT 13. Tuy nhiên theo điểm b, khoản 7, điều 5 Thông tư 13 thì Sở Giao thông thẩm định công trình giao thông cấp 3 trở lên. Vậy xin được hướng dẫn hiện nay công trình giao thông cấp IV thì do đơn vị nào thẩm định?

2. Về thẩm quyền phê duyệt thiết kế, dự toán triển khai sau thiết kế cơ sở:

– Mục IV Công văn 3482/BXD-HĐXD chỉ quy định thẩm quyền thẩm định thiết kế, không có quy định thẩm quyền phê duyệt. Do đó xin được hướng dẫn.

– Đối với thiết kế, dự toán lập mới trong năm 2015 và dự toán điều chỉnh, phát sinh của các hồ sơ thiết kế, dự toán đã phê duyệt từ 2014 trở về trước thuộc thẩm quyền của ai?

Trả lời
 • Huyền Kyubi9 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

  1. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 82 Luật Xây dựng, công trình giao thông cấp IV sử dụng vốn ngân sách nhà nước do cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai bước. Theo hướng dẫn tại Mục IV công văn số 3482/BXD-HĐXD thì thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán là Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng.

  2. Thẩm quyền phê duyệt thiết kế, dự toán triển khai sau thiết kế cơ sở thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 72 Luật Xây dựng.


  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng