X

Thẩm định dự án

Tôi hiện tại đang công tác tại Tổng công ty A trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ (100% vốn doanh nghiệp Nhà nước). Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình. Do vậy các dự án đầu tư nhóm từ B trở xuống (Báo cáo nghiên cứu khả thi) do Tổng công ty A quyết định đầu tư thì Tổng Công ty A phải trình Cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành hay Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định dự án?

Trả lời
  • Pham Duy Anh8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

    Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 59/NĐ-CP 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng thì dự án do Tổng công ty nhà nước quyết định đầu tư phải trình cơ quan chuyên môn thuộc Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành thẩm định.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng