X

Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng

Tôi đang công tác tại Phòng Quản lý đô thị quận (huyện) tại bộ phận thẩm định hồ sơ thiết kế dự toán công trình. Theo hướng dẫn tại Thông tư 06/2015/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, ban hành mẫu báo cáo kết quả thẩm định dự toán xây dựng công trình yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng. Vậy kính nhờ Bộ Xây dựng giải đáp giúp tôi thắc mắc sau:

Tôi công tác tai đơn vị nhà nước thì có được cấp chứng chỉ hành nghề không? Nếu được thì thủ tục phải gồm những gì?

Theo Nghị định 59, phòng Thẩm định tại UBND quận, huyện muốn thẩm định, thẩm tra hồ sơ thiết kế dự toán các công trình có cần phải đảm bảo số lượng kỹ sư, chứng chỉ hành nghề theo quy định không?

Trả lời
  • Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Nội dung về chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá được quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo đó, đơn vị nhà nước thực hiện thẩm định hồ sơ thiết kế dự toán công trình không cần chứng chỉ hành nghề. Việc thẩm tra hồ sơ thiết kế dự toán xây dựng công trình do đơn vị tư vấn thực hiện và cần có chứng chỉ hành nghề.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng