X

Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị

Theo Định mức số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị, mã MTT1.02.00 có ghi chú thời gian làm việc từ 18h00 hôm trước và kết thúc vào 6h00 sáng hôm sau. Tôi muốn hỏi, với công việc như quy trình nêu tại định mức mà có thời gian làm việc từ 22h00 hôm trước đến 6h00 sáng hôm sau (01 công) thì có được áp dụng theo mã định mức đã nêu trên không?

Trả lời
  • Kiều Hà8 tháng trước

    Sau khi xem xét, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

    Mã hiệu MT1.02.00 trong tập Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị công bố kèm theo Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng là mã định mức cho công tác quét, thu gom rác đường phố bằng thủ công với thành phần công việc như quy định tại mã hiệu này, có khung thời gian làm việc trong khoảng từ 18h00 hôm trước đến 6h00 sáng hôm sau. Do đó, với công việc có thành phần và thời gian thực hiện công việc trong khoảng từ 18h00 hôm trước đến 6h00 sáng hôm sau như quy định tại mã định mức MT1.02.00 thì được tham khảo, vận dụng theo mã định mức này. Lưu ý, quy trình và thời gian thực hiện công việc phải đảm bảo yêu cầu về chất lượng và phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng đô thị.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng