X

Phân loại, phân cấp công trình xây dựng

Theo khoản 1-điều 1-Nghị định 49/2008/NĐ-CP thì công trình xây dựng được phân thành 5 loại: Công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, theo Thông tư 33/2009/TT-BXD thì công trình giao thông được gộp với công trình hạ tầng kỹ thuật và không thấy đề cập tới công trình thủy lợi. Như vậy, xin phép hỏi Quý Bộ là Thông tư 33/2009/TT-BXD có phù hợp với Nghị định 49/2008/NĐ-CP và việc phân cấp công trình thủy lợi tôi phải tuân thủ theo văn bản nào?

Trả lời
 • Tung Anh8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

  1. Theo quy định tại mục 1.2 và mục 1.13.18 Thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị thì các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị bao gồm: kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, rác thải trong đô thị.

  Các công trình giao thông được nêu tại phụ lục C.1 kèm theo Thông tư này nằm trong đô thị được xếp vào loại kết cấu hạ tầng giao thông đô thị.

  2. Các công trình giao thông, công trình thủy lợi và công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài đô thị vẫn áp dụng phân loại, phân cấp theo quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2009 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

  Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng