X

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật

Cơ quan tôi lập dự án sửa chữa, cải tạo và nâng cấp trụ sở làm việc có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn Nhà nước ngoài ngân sách. Căn cứ Điểm a, Khoản 3, Điều 13; Điểm d, Khoản 3 và Điểm b, Khoản 7 Điều 10 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, cơ quan tôi thuê một đơn vị tư vấn không phải là Sở Xây dựng để thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật làm cơ sở phê duyệt. Vậy tôi xin hỏi:

– Cơ quan tôi thực hiện việc thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật như trên có đúng với các quy định hiện hành không?

– Đơn vị thực hiện công việc tư vấn quản lý dự án có được thực hiện công việc tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án mình làm tư vấn quản lý dự án hay không?

Trả lời
 • Huyền Kyubi8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

  Về thẩm quyền thẩm định đối với dự án sửa chữa, cải tạo sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách có tổng mức dưới 5 tỷ đồng đề nghị bạn nghiên cứu quy định tại Điều 10 và Điều 13 Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

  Theo các quy định của pháp luật hiện hành thì không cấm tổ chức tư vấn đã lập báo cáo Kinh tế – Kỹ thuật không được tham gia dự thầu công việc tư vấn quản lý dự án đối với dự án do tổ chức tư vấn đó lập.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng