X

Định mức hao hụt màng chống thấm HDPE

Qua hòm thư điện tử, Trung tâm Thông tin đã nhận được câu hỏi của Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Công ty TNHH MTV ở địa chỉ email ctxdnn_hn@gmail.com hỏi về nội dung liên quan đến việc định mức hao hụt màng chống thấm HDPE.

Trả lời
  • Tung Anh8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

    Theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì chủ đầu tư, nhà thầu và các tổ chức tư vấn căn cứ vào phương pháp xây dựng định mức theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng để tổ chức điều chỉnh đối với những định mức đã được công bố nhưng chưa phù hợp với biện pháp, điều kiện thi công, yêu cầu kỹ thuật của công trình, xây dựng các định mức chưa có trong hệ thống định mức đã được công bố hoặc vận dụng các định mức xây dựng tương tự đã và đang sử dụng ở công trình khác để áp dụng cho công trình.

    Đối với công tác thi công màng chống thấm HDPE của gói thầu số 10 Xây dựng bãi thải xỉ thuộc Dự án Thi công xây dựng Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng, căn cứ điều kiện thi công thực tế, quy trình thi công, phương pháp xây dựng định mức theo quy định, chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất mức hao hụt nhưng không vượt mức 10% (k=1,1).

    Nguồn: Bộ xây dựng