X

Đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng

Khi nghiên cứu Thông tư 17/2016/TT-BXD, tôi có một số vướng mắc sau mong Bộ Xây dựng giải đáp:

Việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng lên trang web của Bộ có bắt buộc là tổ chức đó đã có chứng chỉ năng lực tổ chức rồi hay không?

Hồ sơ đề nghị đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng để đăng tải lên trang web của Bộ được quy định cụ thể tại văn bản nào?

Trả lời
 • Tung Anh8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

  Các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của mình tới cơ quan chuyên môn về xây dựng để đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử do cơ quan này quản lý. Trường hợp tổ chức thuộc đối tượng phải có chứng chỉ năng lực khi tham gia hoạt động xây dựng thì khi được cấp chứng chỉ năng lực, cơ quan cấp chứng chỉ có trách nhiệm đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức lên trang thông tin điện tử do mình quản lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

  Các tổ chức tham gia các hoạt động xây dựng ngoài lĩnh vực có yêu cầu chứng chỉ năng lực gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ để đề nghị đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng. Hồ sơ đề nghị đăng tải thông tin năng lực thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 17/2016/TT-BXD.


  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng