X

Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng

Khoản 3, Điều 39 Nghị định 37/2015/NĐ-CPngày 22/4/2015 quy định, khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng không làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng (bao gồm cả thời gian được kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng xây dựng) thì chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư phải báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định. Vậy cho tôi xin hỏi trường hợp như sau: Thời gian thực hiện Dự án là: Từ năm 2012 đến năm 2016; thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp đã hết (thời gian thực hiện hợp đồng đến hết 22/3/2016) thuộc Dự án; nhà thầu thi công xin gia hạn hợp đồng đến 30/5/2016. Vậy trường hợp này, Chủ đầu tư có báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định hay không?

Trả lời
 • Kiều Hà8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

  Nếu việc điều chỉnh tiến độ của hợp đồng thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì việc điều chỉnh tiến độ hợp đồng thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định này.

  Nếu việc điều chỉnh tiến độ của hợp đồng thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì việc điều chỉnh tiến độ hợp đồng thực hiện theo quy định tại Điều 39 Nghị định này.


  Vụ Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng