X

Phê duyệt, thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật

Nghị định 59/2015/NĐ-CP chỉ quy định thẩm quyền phê duyệt thiết kế, dự toán đối với trường hợp thiết kế hai bước và ba bước. Vậy trong trường hợp dự án chỉ phải lập hồ sơ báo cáo kinh tế – kỹ thuật có nguồn vốn từ ngân sách xã thì xã được phê duyệt trong trường hợp nào để có thể quản lý đầu tư xây dựng trong khi chưa có phân cấp của UBND cấp tỉnh?

Trong trường hợp công trình do UBND cấp xã là chủ đầu tư, dự án đầu tư xây dựng do Sở Xây dựng thẩm định, UBND cấp xã phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế – kỹ thuật thì UBND cấp huyện quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cụ thể như thế nào trong khi UBND cấp xã không có chuyên môn về quản lý đầu tư xây dựng?

Trả lời
  • Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng trả lời như sau:

    Trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật thì cấp nào phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật có nghĩa là cấp đó phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng khi phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

    Theo quy định của pháp luật xây dựng hiện hành thì phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình do UBND cấp huyện hoặc cấp xã quyết định đầu tư, cụ thể quy mô đến mức độ nào là theo phân cấp của UBND cấp tỉnh.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng