X

Áp dụng TCVN 5574:2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu thiết kế

Tôi đang tìm hiểu và áp dụng TCVN 5574:2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu thiết kế. Trong tài liệu viện dẫn, đã nêu rõ tiêu chuẩn mới cập nhật cho phần cốt thép là TCVN 1651:2008, tuy nhiên các nội dung chi tiết của tiêu chuẩn đang sử dụng các dữ liệu thép CI, CII, CIII, CIV… của tiêu chuẩn năm 1985 đã bị hủy bỏ, thay thế. Vậy kính đề nghị quý cơ quan hướng dẫn nên áp dụng tiêu chuẩn như thế nào là phù hợp?

Trả lời
  • Kiều Hà8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường có ý kiến như sau:

    Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 7:2012/BKHCN về thép làm cốt bê tông do Bộ Khoa học Công nghệ công bố có hiệu lực từ ngày 01/12/2012. Việc phân loại theo mác thép của quy chuẩn này cũng tương tự như TCVN 1651-1:2008 và TCVN 1651-2:2008 và đều dựa trên đặc trưng cơ tính của thép (giới hạn chảy, giới hạn bền và tính chất dẻo). Vì vậy, khi áp dụng TCVN 5574:2012, người thiết kế có thể linh hoạt quy đổi từ mác thép CB về nhóm thép C dựa trên đặc trưng cơ tính để vận dụng trong tính toán thiết kế.

    Vụ Khoa học công nghệ &Môi trường

    Nguồn: Bộ xây dựng