X

Hợp đồng thi công xây dựng

Theo khoản 3, Điều 24 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì “trường hợp bên nhận thầu là tập đoàn, tổng công ty khi thực hiện hợp đồng xây dựng có thể giao trực tiếp cho các đơn vị thành viên của mình”. Công ty nơi tôi đang làm việc (công ty B) là công ty con của công ty A (công ty A sở hữu 100% vốn điều lệ). Tôi xin hỏi, khi công ty A trúng thầu công trình xây dựng có thể ký hợp đồng giao lại cho công ty B thi công 100% khối lượng không?

Trả lời
  • Nam8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng trả lời như sau:

    Căn cứ khoản 3, Điều 24 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, “trường hợp bên nhận thầu là tập đoàn, tổng công ty khi thực hiện hợp đồng xây dựng có thể giao trực tiếp cho các đơn vị thành viên của mình nhưng phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, phù hợp với năng lực của từng thành viên và phải được bên giao thầu chấp thuận trước”, do đó trong trường hợp công ty B là công ty con của công ty A (sở hữu 100% vốn điều lệ) thì công ty B có thể ký kết hợp đồng thi công lại với công ty A nếu được bên giao thầu chấp thuận và phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, phù hợp với năng lực của công ty B. Việc xuất hóa đơn thực hiện theo quy định của hợp đồng và Bộ Tài chính.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng