X

Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Bên tôi hiện đang đầu tư xây dựng trụ sở chi nhánh hiện nay có phát sinh về điều chỉnh thiết kế và dự toán, một số công việc chưa có trong hợp đồng vì vậy khi dự toán điều chỉnh được phê duyệt thì việc ký phụ lục hợp đồng đối với nhà thầu được thực hiện như thế nào? Nhà thầu có phải chào giá đối với những khối lượng phát sinh khi điều chỉnh thiết kế hay không?

Trả lời
  • Sơn Bùi Ngọc8 tháng trước

    Về vấn đề này, Vụ Kinh tế xây dựng trả lời như sau:

    Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng