X

Áp dụng nhóm lương công trình

Tôi có vấn đề thắc mắc về cách áp dụng bảng lương A1, ngành 8 trong Nghị định 2005/2004/NĐ-CP đối với công trình thủy lợi như sau:

Công trình thủy lợi gồm 2 hạng mục: đập đầu mối và tuyến kênh dẫn:

+ Trường hợp 1: Cả 2 hạng mục đều áp dụng lương nhóm III.

+ Trường hợp 2: Hạng mục đập đầu mối áp dụng lương nhóm III, hạng mục tuyến kênh dẫn áp dụng lương nhóm I.

Trong 2 trường hợp trên, trường hợp nào đúng ?

Trả lời
  • Nam8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

    Cả hai công việc thi công đập đầu mối thủy lợi và tuyến kênh dẫn thuộc công trình đầu mối thủy lợi, do vậy áp dụng thang lương, bảng lương nhóm III, ngành xây dựng cơ bản trong Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc qui định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ trợ cấp lương trong các Công ty Nhà nước.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng