X

Nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng

Tôi có ký hợp đồng với Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam để mua một căn hộ của một tòa nhà chung cư cao 21 tầng thuộc một dự án án về nhà ở do Công ty này làm chủ đầu tư. Tôi muốn biết, nếu tòa nhà cao 21 tầng đó mà chưa có đủ các giấy tờ sau đây thì Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam có được phép nghiệm thu đưa tòa nhà đó vào sử dụng cũng như có được phép bàn giao căn hộ đó cho tôi để tôi về ở hay không?

– “Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình/hạng mục công trình” theo Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 10/2013/TT-BXD (chiếu theo Điều 31, 32 Nghị định 15/2013/NĐ-CP; khoản 3 Điều 24 Thông tư 10/2013/TT-BXD; Điều 27 Thông tư 10/2013/TT-BXD);

– “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy” của cơ quan Công an theo mẫu PC4 của Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 04/2004/TT-BCA (chiếu theo Điều 18 Nghị định 35/2003/NĐ-CP; điểm 1 phần VII Thông tư 04/2004/TT-BCA; Điểm đ khoản 1 Điều 22 Thông tư 10/2013/TT-BXD);

– “Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án” của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường theo Phụ lục 4.4 ban hành kèm theo Thông tư 26/2011/TT-BTNMT (chiếu theo Điều 28 Nghị định 29/2011/NĐ-CP; Điều 35, 39 Thông tư 26/2011/TT-BTNMT; Điểm đ khoản 1 Điều 22 Thông tư 10/2013/TT-BXD; Điều 27 Thông tư 10/2013/TT-BXD);

– “Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng” của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 10/2013/TT-BXD, trong đó cho phép bị đơn được nghiệm thu tòa nhà HH1(chiếu theo điểm e khoản 1 Điều 22 Thông tư 10/2013/TT-BXD; khoản 5 Điều 24 Thông tư 10/2013/TT-BXD; Điều 27 Thông tư 10/2013/TT-BXD);

– Các tài liệu khác theo Điều 27 Thông tư số 10/2013/TT-BXD.

Trả lời
 • Pham Duy Anh8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  1. Theo quy định tại mục I.1.1 phụ lục 1 phân cấp các loại công trình xây dựng Ban hành kèm theo Thông tư 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng , công trình tòa nhà chung cư cao 21 tầng thuộc dự án về nhà ở do Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam làm chủ đầu tư là công trình cấp I. Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 21và Điểm a khoản 1 Điều 32 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng, công trình này thuộc diện công trình do Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư trước khi tổ chức nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.

  Để phục vụ công tác kiểm tra và ra thông báo kết quả kiểm tra, theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Thông tư 10/2013/TT-BXD, Cơ quan chuyên môn về xây dựng chỉ tiến hành kiểm tra công trình lần cuối sau khi nhận được báo cáo hoàn thành thi công xây dựng của chủ đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư này.

  2. Căn cứ nghiệm thu hoàn thành hạng mục hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng: Theo quy định tại Điểm đ, Điểm e khoản 1 Điều 22 Thông tư 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng thì văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phòng chống cháy, nổ; an toàn môi trường; an toàn vận hành theo quy định và kết luận của cơ quan chuyên môn về xây dựng về việc kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định tại Điều 32 Nghị định 15/2013/NĐ-CP là một trong những căn cứ để chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục hoặc công trình xây dựng đưa vào sử dụng.

  3. Theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP “công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào sử dụng sau khi được chủ đầu tư nghiệm thu theo quy định”.

  Như vậy, nếu thiếu các giấy tờ như công dân Hồ Sỹ Thụy nêu ra thì công trình không đủ căn cứ nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào sử dụng và không được phép bàn giao căn hộ cho khách hàng vào sử dụng.


  Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng