X

Điều chỉnh chi phí quản lý dự án, chi phí giám sát thi công tăng thêm do điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD

Qua hòm thư điện tử, Trung tâm Thông tin đã nhận được câu hỏi của Ban QLDA các công trình trọng điểm tỉnh Phú Yên ở địa chỉ email bqlda_py@… hỏi về nội dung liên quan đến việc điều chỉnh chi phí quản lý dự án, chi phí giám sát thi công tăng thêm do điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD.

Trả lời
  • Dương Ngọc Hà8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

    Dự án khởi công năm 2006, do vậy việc quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình. Theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2005/TT-BXD thì chi phí quản lý dự án (bao gồm cả chi phí giám sát thi công) được tính theo định mức tỷ lệ (%) trên chi phí xây dựng và/hoặc chi phí thiết bị trước thuế trong Quyết định số 10/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, do đó nếu chi phí xây dựng thay đổi (tăng hoặc giảm) thì các chi phí trên cũng phải thay đổi theo.

    Đối với các công việc chưa ký hợp đồng thì được phép điều chỉnh các chi phí tính theo tỷ lệ % khi điều chỉnh tổng mức đầu tư, tổng dự toán, trường hợp các công việc đã ký hợp đồng thì việc điều chỉnh các chi phí cho công việc đó thực hiện theo nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu tổng mức đầu tư điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyết định, trường hợp vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

    Nguồn: Bộ xây dựng