X

Công tác giám sát tác giả thiết kế

Chúng tôi là: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Quốc Tế. MSDN: 0305798584.

Địa chỉ trụ sở chính: F20, Đường C3, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.HCM.

Hiện nay, trong quá trình hoạt động chúng tôi gặp một số vướng mắc như sau:

1. Đối với công tác giám sát tác giả không thường xuyên, một số chủ đầu tư đang yêu cầu đơn vị thiết kế phải cử nhân sự đến công trường để tham gia nghiệm thu công việc xây dựng. Chúng tôi cho rằng, trách nhiệm công việc này thuộc về giám sát tác giả thường xuyên. Đối với công việc của giám sát tác giả không thường xuyên chỉ tham gia nghiệm thu bộ phận công trình, giai đoạn xây dựng, hạng mục công trình và nghiệm thu công trình hoàn thành khi chủ đầu tư yêu cầu.

2. Trong quá trình giám sát tác giả không thường xuyên, nếu đơn vị thiết kế phát hiện việc thi công sai thiết kế dẫn đến việc tốn chi phí để thi công lại thì trách nhiệm thuộc về đơn vị thiết kế hay tư vấn giám sát.

Trả lời
 • Pham Duy Anh8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

  1. Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 58 Luật Xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình có nghĩa vụ “Giám sát tác giả trong quá trình thi công xây dựng”. Do Quý Công ty thực hiện việc lập thiết kế triển khai/ thiết kế kỹ thuật, bởi vậy theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng ” thì Quý Công ty phải thực hiện giám sát tác giả.

  Trong hợp đồng thiết kế xây dựng công trình, nhà thầu thiết kế và chủ đầu tư phải đàm phán về nội dung giám sát tác giả thiết kế nêu tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 27/2009/TT-BXD, về chế độ giám sát và về chi phí giám sát tương ứng với nội dung, chế độ giám sát. Trường hợp chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thiết kế tham gia nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn xây dựng, hạng mục công trình, công trình thì phải được nhà thầu thiết kế đồng ý cả về nội dung lẫn chi phí để thực hiện các công việc này ngay trong hợp đồng. Do nhà thầu thiết kế không phải là thành phần trực tiếp nghiệm thu theo quy định nêu tại khoản 3 Điều 24, Điều 25 và Điều 26 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, bởi vậy chủ đầu tư còn phải thỏa thuận với nhà thầu thi công xây dựng về việc có sự tham gia nghiệm thu của nhà thầu thiết kế.

  Trong quá trình thực hiện, nếu chủ đầu tư yêu cầu các nội dung và chế độ giám sát ngoài các thỏa thuận nêu trong hợp đồng thiết kế thì phải trao đổi với nhà thầu thiết kế. Kết quả đàm phán này phải được ghi nhận trong phụ lục bổ sung hợp đồng hoặc biên bản bổ sung hợp đồng.

  2. Trong quá trình giám sát tác giả thiết kế, nếu nhà thầu thiết kế phát hiện việc thi công sai với thiết kế được duyệt thì có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chủ đầu tư hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và kiến nghị biện pháp xử lý. Chủ đầu tư và các nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu giám sát thi công xây dựng phải thương lượng, thỏa thuận ngay trong hợp đồng tương ứng về chi phí khắc phục, bồi thường thiệt hại do việc thi công sai với thiết kế theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 76 Luật Xây dựng.


  Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng công trình xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng