X

Thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói

Công ty tôi đang thi công một công trình thuộc vốn ngân sách nhà nước. Lựa chọn nhà thầu bằng hình thức đấu thầu rộng rãi, ký kết loại hợp đồng trọn gói.

Nhà thầu thi công theo đúng bản vẽ thiết kế được phê duyệt, khi làm hồ sơ thanh toán thì tư vấn giám sát chiết tính lại khối lượng thi công thực tế và trừ khối lượng theo hợp đồng của nhà thầu với lý do “Tư vấn thiết kế lập dự toán tính sai khối lượng, thanh toán phải tính theo thực tế”. Nhà thầu chúng tôi không chấp nhận phần khối lượng bị trừ thì tư vấn giám sát không xem xét hồ sơ thanh toán dẫn đến trễ thời gian thanh toán ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng. Vậy tôi xin hỏi, tư vấn giám sát làm như vậy là đúng hay sai?

Trả lời
  • Sơn Bùi Ngọc8 tháng trước

    Về vấn đề này, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng