X

Công tác nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng và việc xác định cấp công trình xây dựng

Hiện nay, Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015. Tuy nhiên Bộ Xây dựng chưa ban hành quy định hướng dẫn công tác kiểm tra nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định tại Nghị định này. Vì vậy, trình tự thủ tục thành phần hồ sơ kiểm tra công tác nghiệm thu thực hiện theo quy định nào?

Theo Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 về phân cấp công trình xây dựng có quy định công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp <35kV thuộc loại công trình cấp IV. Tuy nhiên, hiện nay lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Phú Yên không còn cấp điện áp 35kV, chỉ có cấp điện áp 22kV. Vậy đường dây trung áp 22kV và TBA được hiểu là công trình cấp mấy?

Trả lời
 • Sơn Bùi Ngọc8 tháng trước

  Sau khi xem xét, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Về việc thực hiện công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng và thành phần hồ sơ kiểm tra công tác nghiệm thu công trình phải thực hiện khi chưa có các Thông tư hướng dẫn Nghị định 46/2015/NĐ-CP: 

  – Theo quy định tại Điều 46 Nghị định 46/2015/NĐ-CP về xử lý chuyển tiếp thì: Đối với công trình xây dựng đã khởi công trước ngày 01/7/2015, việc kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

  – Trong trường hợp công trình xây dựng khởi công từ ngày 01/7/2015 về sau thì việc kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng thực hiện theo quy định tại các Điều 31 và Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP.

  Về việc xác định cấp công trình Đường dây và Trạm biến áp 22 kV theo quy định của Thông tư 03/2016/TT-BXD: Theo quy định tại mục 1.2.5.11 Bảng 1.2 Phụ lục 1 Thông tư 03/2016/TT-BXD, công trình Đường dây và Trạm biến áp 22 kV có cấp công trình là cấp IV.


  Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng