X

Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Qua hòm thư điện tử, Trung tâm Thông tin đã nhận được câu hỏi của công dân Nguyễn Quang Anh ở địa chỉ email quang_anhhn@yahoo.com hỏi về nội dung liên quan đến việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Trả lời
  • Tung Anh8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

    Về nguyên tắc, việc lập dự toán để giúp chủ đầu tư quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của nhà nước có liên quan tương ứng với từng thời kỳ.

    Theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ thì khi điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng không làm vượt tổng mức đầu tư được duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyết định việc điều chỉnh. Như vậy, nếu việc điều chỉnh giá hợp đồng làm vượt giá trị dự toán (không bao gồm chi phí dự phòng) nhưng không làm vượt tổng mức đầu tư được duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyết định việc điều chỉnh. Chủ đầu tư sử dụng chi phí dự phòng trong dự toán được duyệt để phục vụ việc điều chỉnh giá hợp đồng.

    Nguồn: Bộ xây dựng