X

Chi phí tư vấn khi triển khai các gói thầu xây lắp thuộc dự án

Trong tổng mức đầu tư của dự án, chi phí thiết kế được tính bằng định mức tỷ lệ % đối với giá trị xây lắp của toàn dự án nhân với giá trị xây lắp.

Khi triển khai các gói thầu xây lắp, tổng giá trị xây lắp của dự án được chia nhỏ ra thành các gói thầu, trong trường hợp này, chi phí thiết kế của các gói thầu xây lắp được tính thế nào?

1. Dùng hệ số tỷ lệ % của dự án x giá trị xây lắp của các gói thầu.

2. Dùng hệ số tỷ lệ% được tính nội suy theo giá trị gói thầu x giá trị xây lắp của gói thầu.

Vậy cho tôi hỏii, trong 2 cách tính trên, cách tính nào là đúng?

Trả lời
  • Sơn Bùi Ngọc8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Việc xác định dự toán tỷ lệ chi phí thuê tư vấn áp dụng các quy định tại Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng, theo đó chi phí thuê tư vấn được xác định trên cơ sở nội dung, phân cấp, phân loại công trình và khối lượng công việc tương ứng thực hiện.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng