X

Cấp phép xây dựng

Người có công sau khi được phê duyệt xây mới nhà ở theo Thông tư số 09/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở nhưng chỉ xây mới lại nhà ở trên cơ sở hiện trạng nhà cũ (tường gạch, cột gạch, mái tôn…) thì có phải làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng không?

Trả lời
  • Tung Anh8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có ý kiến như sau:

    Đối với trường hợp người có công đã được phê duyệt trong Đề án của địa phương theo quy định của Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg mà có nhà ở xây mới lại trên hiện trạng nhà ở cũ cấp 4 (tường gạch, cột gạch, mái tôn…) nếu thuộc diện phải xin cấp phép xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng thì phải làm thủ tục cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, các cơ quan, tổ chức đoàn thể tại địa phương có trách nhiệm tạo điều kiện, giúp đỡ người có công làm thủ tục cấp phép xây dựng để họ hoàn thành việc xây mới nhà ở này.

    Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

    Nguồn: Bộ xây dựng