X

Thanh toán, quyết toán hợp đồng công tác thi công cọc khoan nhồi

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Bộ Xây dựng đã nhận được câu hỏi của Tổng công ty XDCT giao thông 1 Công ty CP hỏi về nội dung liên quan đến việc thanh toán, quyết toán hợp đồng công tác thi công cọc khoan nhồi.

Trả lời
  • mrbalick9 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

    Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng xây dựng đã ký phù hợp với các quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động đầu tư xây dựng tương ứng với từng thời kỳ. Theo đó, đối với trường hợp Tổng công ty XDCT giao thông 1 Công ty CP nêu tại văn bản số 0300/TCT-BĐH, khi quyết toán hợp đồng xây dựng các bên căn cứ vào định mức, đơn giá và các thỏa thuận khác có liên quan để quyết toán hợp đồng cho phù hợp, không phải điều chỉnh lại định mức theo Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung).

    Nguồn: Công văn 993/BXD-KTXD, ngày 07/05/2015

    Nguồn: Bộ xây dựng