X

Trường hợp chủ đầu tư kiêm nhiệm được việc tư vấn

Ban quản lý dự án khắc phục thiên tai của thành phố Hải Phòng được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố giao làm đại diện chủ đầu tư thực hiện quản lý dự án khắc phục thiên tai một số đoạn đê biển, trong đó có nhiệm vụ lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.

Đại diện Ban quản lý dự án, bà Nguyễn Hương Giang hỏi: Ban quản lý có được sử dụng toàn bộ phần chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu của dự án và cùng với chi phí quản lý dự án để trả lương cho nhân viên thuộc Ban quản lý và chi một số việc khác không?

Trả lời
  • Kiều Hà8 tháng trước

    Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

    Mục 2.9 Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về công bố Định mức quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình quy định: trường hợp chủ đầu tư có đủ điều kiện năng lực để kiêm nhiệm thực hiện một số công việc tư vấn trong quá trình quản lý dự án thì chi phí thực hiện các công việc tư vấn được tính bổ sung vào nguồn kinh phí quản lý dự án. Do vậy, nếu Ban quản lý có đủ năng lực kiêm nhiệm công việc tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thì cơ quan bạn được tính thêm các khoản chi phí tư vấn này vào nguồn kinh phí quản lý dự án. Việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.


    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng