X

Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng

Hiện chúng tôi đang thực hiện Dự án có tổng tiến độ thi công 05 năm (Từ 2012 đến hết 31/12/2017). Trong dự án có tổng số 23 gói thầu thi công xây lắp. Vậy khi điều chỉnh tiến độ thực hiện Hợp đồng của 01 hoặc nhiều gói thầu nhưng không vượt tổng tiến độ Dự án thì áp dụng theo quy định nào, cụ thể:

Theo Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng “Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng không làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng (bao gồm cả thời gian được kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng xây dựng) thì chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư phải báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định”.

Theo Khoản 3, Điều 32 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2005 quy định tại về Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình “Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm theo dõi, giám sát tiến độ thi công xây dựng công trình và điều chỉnh tiến độ trong trường hợp tiến độ thi công ở một số giai đọan bị kéo dài nhưng không được làm ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể của dự án”.

Vậy cho tôi hỏi: Trong trường hợp Dự án của chúng tôi, khi điều chỉnh tiến độ kéo dài thêm trong hợp đồng nhưng không vượt tiến độ tổng thể của Dự án thì cấp nào quyết định điều chỉnh theo NĐ37 và NĐ59?

Trả lời
  • mrbalick8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Nếu hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015.

    Nguồn: Bộ xây dựng