X

Chủ đầu tư có được thuê tổ chức, cá nhận đủ điều kiện năng lực để quản lý dự án?

Khoản 8, Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 21 Nghị định 59/2015/NĐ- CP ngày 18/6/2015 có nêu “Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện“.

Đối với công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng, đơn vị chủ đầu tư là cấp xã hoặc phòng ban thuộc huyện được cấp có thẩm quyền giao “trực tiếp quản lý dự án”. Tuy nhiên đơn vị chủ đầu tư có bộ máy chuyên môn trực thuộc không đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp thực hiện quản lý dự án thì chủ đầu tư có được thuê đơn vị tư vấn quản lý có đủ điều kiện năng lực để thực hiện công tác quản lý dự án dự án hay không?

Trả lời
  • Kiều Hà1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Theo quy định tại Khoản 8, Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 và Khoản 3 Điều 20 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, trường hợp chủ đầu tư không đủ điều kiện năng lực để quản lý dự án thì được thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án có đủ điều kiện năng lực để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung quản lý dự án.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng