X

Căn cứ thanh toán hợp đồng xây dựng

Dự án được lập và phê duyệt theo Nghị định số 112/2009/NĐ-CP. Dự toán cũng được duyệt theo Nghị định này. Khi trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư đã lập, trình giá gói thầu gồm: chi phí xây dựng; chi phí hạng mục chung (chi phí lán trại, nhà tạm) và chi phí dự phòng. Tuy nhiên hạng mục chung của tiên lượng mời thầu trong hồ sơ mời thầu được duyệt gồm: chi phí lán trại, nhà tạm (1); chi phí bảo lãnh thực hiện hợp đồng (2); chi phí bảo hiểm thiết bị của nhà thầu (3); chi phí dọn dẹp công trường khi hoàn thành (4). Nhà thầu trúng thầu có giá trị phần hạng mục chung cao hơn giá trị phần hạng mục chung trong giá gói thầu nhưng vẫn bảo đảm tổng giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu được duyệt. Tôi xin hỏi, việc giá gói thầu không có các chi phí 2, 3, 4 nhưng hồ sơ mời thầu và hợp đồng có các chi phí này thì có được thanh toán cho nhà thầu không? Nếu được thì thanh toán như thế nào?

Trả lời
  • Sơn Bùi Ngọc8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

    Việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo các nội dung quy định tại hợp đồng đã ký, không trái với hồ sơ mời thầu và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng. 


    Vụ Kinh tế Xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng