X

Công trình cấp IV, sửa chữa có cần chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Theo Thông tư 17/2017/TT-BXD đối với công trình cấp IV, sửa chữa nâng cấp thì không cần chứng chỉ năng lực. Hiện nay Thông tư 08/2018/TT-BXD đã ban hành và thay thế Thông tư 17/2017/TT-BXD. Theo Thông tư này không nói rõ chứng chỉ năng lực đối với công trình cấp IV. Vậy xin cho hỏi, công trình cấp IV, nâng cấp, sửa chữa có cần chứng chỉ năng lực để thực hiện hay không?

Trả lời
  • mrbalick1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

    Tổ chức tham gia thi công xây dựng công trình phải đáp ứng điều kiện năng lực và được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Khoản 20 và Khoản 32 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành ngày 15/9/2018. Theo đó, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, trường hợp tổ chức tham gia thi công xây dựng đối với công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình có quy mô cấp IV thì phải đáp ứng điều kiện năng lực và được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng từ hạng III trở lên.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng 

    Nguồn: Bộ xây dựng