X

Dự án nào không được ủy quyền cho chi nhánh thực hiện?

Tổng công ty chúng tôi đang là chủ đầu tư dự án BT, dự án đối ứng. Vậy Tổng công ty có thể uỷ quyền cho chi nhánh thực hiện toàn bộ vòng đời của dự án bao gồm chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu, kinh doanh sản phẩm, và đại diện Tổng công ty đứng tên ký kết toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc thực hiện dự án như hồ sơ thầu, hợp đồng vay vốn, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất… hay không?

Trả lời
 • Pham Duy Anh1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Dự án thực hiện theo hợp đồng BT là đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP được thực hiện theo quy định của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

  Đối với dự án thực hiện theo hợp đồng BT, nhà đầu tư quyết định thành lập doanh nghiệp dự án hoặc trực tiếp thực hiện dự án theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015. Theo đó, Tổng công ty phải trực tiếp tổ chức quản lý, hạch toán độc lập nguồn vốn đầu tư và các hoạt động khác của dự án mà không được ủy quyền cho chi nhánh thực hiện.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng