X

Áp dụng mức lương cơ sở đầu vào để quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội được giao làm chủ đầu tư một số công trình giao thông trên địa bàn thành phố có một số thắc mắc kính đề nghị quý Bộ giải đáp như sau: Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 05/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và trong Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 công bố định mức chi phí QLDA và tư vấn đầu tư xây dựng có hướng dẫn chi tiết xác định dự toán chi phí tư vấn. Trong việc áp dụng mức lương cơ sở đầu vào của chuyên gia tư vấn trước đây Phòng Thẩm định của Sở GTVT Hà Nội có dự án áp dụng mức lương đầu vào theo Thông tư của Bộ Xây dựng, có dự án áp dụng theo Thông tư của Bộ LĐTB &XH (hiện nay đang áp dụng Thông tư 02/2015/TT-BLĐTB&XH). Vậy cho tôi hỏi, khi xác định giá gói thầu tư vấn xây dựng thì mức lương chuyên gia lấy theo Thông tư 05/2016/TT-BXD hay theo Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH?

Trả lời
  • Tung Anh9 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Đơn giá nhân công trong xây dựng dùng để quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, bao gồm: tổng mức đầu tư; dự toán xây dựng; dự toán gói thầu; giá xây dựng; giá hợp đồng và chỉ số giá xây dựng và được xác định theo thị trường tại khu vực xây dựng. Vì vậy, việc áp dụng mức lượng cơ sở đầu vào để quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải phù hợp với thị trường khu vực xây dựng.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng