X

Điều chỉnh thiết kế và dự toán xây dựng công trình dự án thủy điện

Các dự án Thủy điện thường áp dụng ba bước thiết kế: Thiết kế cơ sở, Thiết kế kỹ thuật và Thiết kế bản vẽ thi công.

Khoản 2 – Điều 84 – Luật Xây dựng 2014 quy định: Khi điều chỉnh thiết kế xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều này mà có thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình thì việc điều chỉnh thiết kế xây dựng phải được thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật này. 

1. Có quy định nào phân biệt như thế nào là ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình, như thế nào là không ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình? Nếu không có quy định thì làm cách nào để phân biệt?

2. Nếu điều chỉnh thiết kế mà không làm ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình thì có thể không phải thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật xây dựng 2014 được không?

3. Nếu điều chỉnh thiết kế mà không phải thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật Xây dựng 2014 thì tùy theo mức độ điều chỉnh mà Chủ đầu tư điều chỉnh thiết kế bằng các hình thức sau đây có được không?

– Có văn bản thông báo điều chỉnh thiết kế đến nhà thầu (áp dụng với trường hợp điều chỉnh nhỏ, không có bản vẽ hiệu chỉnh).

– Lập biên bản thống nhất điều chỉnh thiết kế với nhà thầu (áp dụng với trường hợp điều chỉnh nhỏ, không có bản vẽ hiệu chỉnh, xuất phát từ đề xuất của nhà thầu).

– Lập , thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hiệu chỉnh mà không cần thông qua bước hiệu chỉnh thiết kế kỹ thuật (áp dụng khi không vượt dự toán công trình được duyệt ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật).

– Lập , thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật hiệu chỉnh rồi mới thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hiệu chỉnh (áp dụng khi vượt dự toán công trình được duyệt ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật.

Trả lời
  • Sau khi xem xét, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

    Việc điều chỉnh thiết kế và dự toán xây dựng công trình cũng như trình tự thực hiện việc điều chỉnh đã được quy định cụ thể tại Điều 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

     

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng 

    Nguồn: Bộ xây dựng