X

Lĩnh vực thiết kế điện tử – viễn thông/công trình viễn thông và công nghệ thông tin có cần chứng chỉ hành nghề?

Năm 2009, tôi được Bộ Xây dựng cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực thiết kế điện tử – viễn thông/công trình viễn thông và công nghệ thông tin. Chứng chỉ của tôi hết hạn năm 2014, nay do nhu cầu công việc tôi muốn cấp lại chứng chỉ này nhưng lĩnh vực hoạt động không có trong danh sách thi cấp chứng chỉ hành nghề.  

Theo Nghị định số 42/2017/NĐ-CP, ngày 05/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng:

“14. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 48 như sau:

“1. Các lĩnh vực cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình bao gồm:

a) Thiết kế kiến trúc công trình;

b) Thiết kế kết cấu công trình;

c) Thiết kế điện – cơ điện công trình;

d) Thiết kế cấp – thoát nước;

đ) Thiết kế thông gió – cấp thoát nhiệt;

e) Thiết kế an toàn phòng chống cháy nổ công trình”.

Như vậy, tôi xin hỏi, lĩnh vực thiết kế thiết kế điện tử – viễn thông/công trình viễn thông và công nghệ thông tin hiện không yêu cầu chứng chỉ hành nghề khi tham gia hoạt động thiết kế có đúng không?

Trả lời
 • Tung Anh1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 cùa Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì thiết kế điện tử – viễn thông/công trình viễn thông và công nghệ thông tin (hay còn gọi là thiết kế mạng thông tin liên lạc) không thuộc lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề.

  Do đó, cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì, chủ nhiệm thiết kế mạng thông tin liên lạc trong công trình xây dựng không yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề lĩnh vực này.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng 

  Nguồn: Bộ xây dựng