X

Dự án nào chủ đầu tư được thuê tư vấn quản lý?

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ: “Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách, hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực theo quy định tại Điều 63 của Luật Xây dựng năm 2014 và Điều 17 Nghị định này.

Trường hợp nếu người quyết định đầu tư giao cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình là chủ đầu tư dự án thì người quyết định đầu tư giao chủ đầu tư có trách nhiệm ký hợp đồng thuê Ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án khu vực để thực hiện quản lý dự án theo quy định“.

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 8, Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 21 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015: “1. Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện”.

Như vậy, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, chủ đầu tư là một đơn khác (ví dụ như một đơn vị sự nghiệp hoặc UBND cấp xã chứ không phải là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực) có được trực tiếp thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án có đủ điều kiện năng lực để thực hiện quản lý dự án không? Hay phải ủy thác quản lý dự án cho Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực theo quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP và Thông tư số 16/2016/TT-BXD?

Trả lời
 • Tung Anh1 năm trước

  Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Căn cứ Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 quy định “Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện”.

  Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 quy định “Trường hợp nếu người quyết định đầu tư giao cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình là chủ đầu tư dự án thì người quyết định đầu tư giao chủ đầu tư có trách nhiệm ký hợp đồng thuê Ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án khu vực để thực hiện quản lý dự án theo quy định“.

  Như vậy, đối với dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng thì chủ đầu tư được trực tiếp thuê đơn vị tư vấn quản lý có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng; đối với dự án có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng chủ đầu tư có trách nhiệm ký hợp đồng ủy thác cho Ban quản lý chuyên ngành hoặc Ban quản lý khu vực để thực hiện quản lý dự án theo quy định.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng