X

Cử nhân địa chất công trình có được cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng?

Hiện tại tôi đang công tác tại BQL Dự án ĐTXD các công trình NNPT NT Quảng Ngãi và là nhân viên thuộc phòng Kỹ thuật – Thẩm định. Bằng cấp chuyên môn là cử nhân địa chất công trình và có chứng chỉ hành nghề khảo sát hạng II. Công việc thẩm định nhiệm vụ, dự toán khảo sát, thiết kế, môi trường, đo đạc đền bù và các công việc khác …Theo quy định tại Mục 6 Điều 16 Thông tư 17/2016/TT-BXD quy định về cấp chứng chỉ kỹ sư định giá: Cá nhân có trình độ đào tạo thuộc chuyên ngành kinh tế hoặc kỹ thuật xây dựng và có thời gian kinh nghiệm thì được cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá. Như vậy trong trường hợp của tôi có được cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá hay không?

Trả lời
  • Dương Ngọc Hà1 năm trước

    Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Theo quy định tại Khoản 6 Điều 16 Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng: “cá nhân có trình độ đào tạo thuộc chuyên ngành kinh tế hoặc kỹ thuật xây dựng và có thời gian, kinh nghiệm thực hiện các công có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình…”. Như vậy, cử nhân địa chất công trình không thuộc chuyên ngành kinh tế hoặc kỹ thuật xây dựng nên không được cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng