X

Nghiệm thu công trình và hình thức, thời điểm xác nhận lên bản vẽ thi công

1. Công trình được khởi công trước ngày Nghị định số 15/2013/NĐ-CP có hiệu lực. Tại thời điểm khởi công, công trình không thuộc đối tượng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư. Tuy nhiên, công trình lại thuộc đối tượng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP. Như vậy, khi tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình trong năm 2017, chủ đầu tư có cần phải mời cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa công trình vào sử dụng?

2. Điểm c, Khoản 1, Điều 107 Luật Xây dựng 2014 quy định một trong những điều kiện khởi công xây dựng công trình là “có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt và được chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận trên bản vẽ”; tuy nhiên, tôi không tìm ra được hướng dẫn về hình thức và thời điểm xác nhận của chủ đầu tư trên thiết kế bản vẽ thi công đối với thiết kế 01 bước và 02 bước theo quy định.

Trả lời
 • mrbalick1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

  1. Theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì Nghị định số 15/2013/NĐ-CP “có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2013 và thay thế Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng…”. Do vậy, đối với các công trình khởi công hoặc hoàn thành sau ngày 15 tháng 4 năm 2013 đều phải tuân thủ các quy định của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP.

  Căn cứ theo quy định tại Điều 56 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì “Công trình xây dựng khởi công trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì việc kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Công trình xây dựng khởi công sau ngày Nghị định này có hiệu lực thì việc kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình thực hiện theo quy định của Nghị định này.”

  Vì vậy, đối với công trình như bạn đọc hỏi thuộc đối tượng được cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo các quy định của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP.

  2. Về hình thức và thời điểm xác nhận bản vẽ thi công của Chủ đầu tư

  Theo quy định Điểm c Khoản 1 Điều 107 Luật Xây dựng năm 2014 thì một trong những điều kiện khởi công xây dựng công trình là có “thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt và được chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận trên bản vẽ”. Do vậy, sau khi thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế một bước hoặc thiết kế hai bước của công trình đã được Người quyết định đầu tư hoặc Chủ đầu tư phê duyệt thì Chủ đầu tư phải kiểm tra và xác nhận vào bản vẽ thi công để bàn giao cho đơn vị thi công trước khi tổ chức khởi công công trình.

  Chủ đầu tư cần thoả thuận với đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát về hình thức xác nhận lên bản vẽ để làm cơ sở thực hiện.

  Cục Giảm định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
   

  Nguồn: Bộ xây dựng