X

Thẩm quyền thẩm định đối với hồ sơ thiết kế và dự toán do UBND xã làm chủ đầu tư

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (chẳng hạn) theo phân cấp thì phòng Kinh tế và Hạ tầng được giao lập hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng các công trình do UBND xã làm chủ đầu tư (vì xã không đủ năng lực). Vậy xin hỏi nếu phòng lập thì đơn vị nào sẽ tổ chức thẩm định trước khi trình phê duyệt?

Trả lời
  • Sơn Bùi Ngọc1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Theo quy định tại Điều 85 Luật Xây dựng năm 2014, chủ đầu tư có quyền “Tự thực hiện thiết kế xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng” và nghĩa vụ “Lựa chọn nhà thầu thiết kế xây dựng trong trường hợp không tự thực hiện thiết kế xây dựng”. Thẩm quyền thẩm định đối với hồ sơ thiết kế và dự toán do UBND xã làm chủ đầu tư được quy định tại khoản 9 và khoản 12 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng