X

Lựa chọn Ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án khu vực để quản lý dự án theo căn cứ nào?

Việc lựa chọn Ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án khu vực để quản lý dự án có phải thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hay không? Hay chủ đầu tư ký hợp đồng ủy thác trực tiếp cho một Ban quản lý chuyên ngành hoặc Ban quản lý khu vực phù hợp với dự án do chủ đầu tư lựa chọn (giống như chỉ định thầu rút gọn)?

Trả lời
 • Pham Duy Anh1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Ban Quản lý dự án chuyên ngành, Ban Quản lý dự án khu vực có trách nhiệm nhận ủy thác quản lý dự án cho chủ đầu tư nêu trên theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

  Trình tự thực hiện ủy thác quản lý dự án được hướng dẫn cụ thể theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng