X

Thẩm quyền duyệt chi phí bồi thường dự án

Hiện nay Bộ tôi được Chính phủ giao là cấp quyết định đầu tư một số dự án trái phiếu Chính phủ; phê duyệt chủ trương đầu tư với dự án nhóm B, phê duyệt dự án đầu tư tất cả các dự án (bao gồm cả hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong tổng mức đầu tư). Theo Luật Xây dựng và các thông tư hướng dẫn quản lý về chi phí đầu tư thì thẩm quyền phê duyệt các chi phí đầu tư xây dựng do cấp quyết định đầu tư và chủ đầu tư. Tuy nhiên theo Luật Đất đai, thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (trong đó bao gồm các chi phí tổ chức thực hiện, xây dựng tái định cư…) là UBND tỉnh, huyện (người có thẩm quyền thu hồi đất theo Điều 66 Luật Đất đai). Tôi xin hỏi, như vậy việc quản lý về xây dựng và các chi phí xây dựng (gồm công tác tổ chức thẩm định phê duyệt chi phí, lựa chọn nhà thầu, giám sát) của hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ do cấp quyết định đầu tư hay người có thẩm quyền thu hồi đất thực hiện?

Trả lời
  • Dương Ngọc Hà1 năm trước

    Về vấn đề này, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Đối với các dự án đầu tư xây dựng, thì việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng và các chi phí xây dựng thực hiện theo Luật Xây dựng, các nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng.

    Cục Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng