X

Nhà thầu có được ủy quyền thi công cho chi nhánh?

Công ty A sau khi trúng thầu và ký kết hợp đồng thì có được ủy quyền hoặc giao khoán cho chi nhánh (hạch toán phụ thuộc) mua vật tư, thuê nhân công và thi công hay không?

Trả lời
  • Tung Anh8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Công ty trúng thầu được phép ủy quyền hoặc giao khoán cho chi nhánh thực hiện công việc của gói thầu trong trường hợp đáp ứng đủ điều kiện về năng lực thực hiện công việc được giao và được sự chấp thuận của bên giao thầu.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng