X

Chuyển tiếp dự án đầu tư xây dựng

Năm 2016, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa được giao nhiệm vụ quản lý trực tiếp công trình. Các công trình đã có Quyết định phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế – kỹ thuật và Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự toán trước ngày 01/5/2016.  Trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện có kiến nghị xuất toán công trình với lý do: Không tiến hành điều chỉnh dự toán theo Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016. Vậy cho chúng tôi xin hỏi: Đối với dự án đầu tư xây dựng đã có đã có Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật vào thời điểm Nghị định số 32/2015/NĐ-CP có hiệu lực đến trước thời điểm Thông tư  06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 có hiệu lực (cụ thể Ban quản lý đã có Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự toán ngày 27/04/2016) thì có phải thực hiện điều chỉnh dự toán theo hướng dẫn tại Thông tư  06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 không?

Các dự án trên có Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa nhà thầu xây dựng sau ngày Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 có hiệu lực (cụ thể ngày 10/05/2016), báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu do phòng Tài chính – Kế hoạch huyện trình Ủy ban nhân huyện ra Quyết định. Như vậy, phòng Tài chính – Kế hoạch xuất toán với nội dung như trên có được không?

Trả lời
 • Nam1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Việc chuyển tiếp dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Điều 30 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.


  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

   

  Nguồn: Bộ xây dựng