X

Nhà thầu kiểm định xây dựng đáp ứng điều kiện năng lực có thể thực hiện thiết kế sửa chữa, khắc phục công trình đã được kiểm định có khiếm khuyết về chất lượng

Theo Điều 18, Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định tổ chức kiểm định phải độc lập về pháp lý, tài chính với chủ đầu tư và các nhà thầu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, cung ứng vật tư – thiết bị, quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công trình. Vậy trong trường hợp ngược lại, sau khi chúng tôi đã lập báo cáo kết quả kiểm định thì có được tham gia thiết kế sửa chữa công trình đó không?

Trả lời
  • Dương Ngọc Hà8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

    Trường hợp kiểm định theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, công trình đã được kiểm định có khiếm khuyết về chất lượng, Nhà thầu kiểm định xây dựng có thể thực hiện thiết kế sửa chữa, khắc phục các khiếm khuyết này nếu đáp ứng điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật. 

    Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng