X

Cán bộ trực tiếp quản lý dự án tại Ban Quản lý dự án có cần có chứng chỉ hành nghề không?

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 148, Luật Xây dựng 2014 quy định “Những chức danh, cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng độc lập phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định gồm an toàn lao động; giám đốc quản lý dự án, cá nhân trực tiếp tham gia quản lý dự án ….”

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 66, Luật xây dựng 2014 quy định “Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm … khối lượng công việc; chất lượng xây dựng; tiến độ thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng…”

Vậy theo các quy định trên, tôi xin hỏi các cán bộ của Ban Quản lý dự án được phân công làm công tác quản lý chi phí, thanh quyết toán, quản lý an toàn lao động trong công tác quản lý dự án của Ban Quản lý dự án khu vực có cần chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá, chứng chỉ hành nghề an toàn lao động không?

Trả lời
  • Dương Ngọc Hà8 tháng trước

    Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

    Điều kiện năng lực đối với Ban QLDA đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 64 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo đó những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô dự án, cấp công trình và công việc đảm nhận.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng