X

Định mức các công tác lập lưới khống chế mặt bằng, lập lưới khống chế độ cao

Định mức lập lưới khống chế mặt bằng (Chương 6 – Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016) đã bao gồm công tác đo điểm gốc chưa? Đo bằng thiết bị nào? (Nếu không có điểm gốc thì không đủ điều kiện bình sai).

Định mức lập lưới khống chế độ cao (Chương 7 – Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016) đã bao gồm công tác đo dẫn từ mốc độ cao quốc gia về đến lưới khống chế độ cao cần thành lập chưa? (Trong nhiều trường hợp chiều dài tuyến đo dẫn còn lớn hơn chiều dài lưới cần thành lập).

Định mức công tác quan trắc (độ lún, chuyển vị ngang, độ nghiêng) được xác định theo văn bản nào?

Trả lời
 • Pham Duy Anh8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

  Công tác đo lưới khống chế mặt bằng tại Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng được đo bằng các loại máy có tên trong thành phần hao phí các công tác quy định tại Chương 6 Quyết định này.

  Định mức các công tác lập lưới khống chế mặt bằng, lập lưới khống chế độ cao được quy định tại Quyết định số 1354/QĐ-BXD nói trên được xây dựng theo tiêu chuẩn khảo sát tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3972:1985.

  Đối với các công tác quan trắc (độ lún, chuyển vị ngang, độ nghiêng), trường hợp chưa có định mức công bố thì chi phí các công tác này được xác định bằng cách lập dự toán. 

  Cục Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng