X

Chỉ dẫn kỹ thuật

 Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 19 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ:

1. Chỉ dẫn kỹ thuật là cơ sở để thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng. Chỉ dẫn kỹ thuật do nhà thầu thiết kế hoặc nhà thầu tư vấn khác được chủ đầu tư thuê lập. Chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt là một thành phần của hồ sơ mời thầu thi công xây dựng, làm cơ sở để quản lý thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng và nghiệm thu công trình.

2. Chỉ dẫn kỹ thuật phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình xây dựng được phê duyệt và yêu cầu của thiết kế xây dựng công trình.

Tại 2 khoản trên có nêu Chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt làm cơ sở để quản lý thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng và nghiệm thu công trình.Vậy chỉ dẫn kỹ thuật do ai phê duyệt?

Trả lời
 • Dương Ngọc Hà1 năm trước

  Sau khi xem xét, Cục Giám định có ý kiến như sau:

  Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 78 Luật Xây dựng năm 2014 thì chỉ dẫn kỹ thuật là một thành phần của hồ sơ thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở.

  Thẩm quyền phê duyệt hồ sơ thiết kế xây dựng được quy định tại Điều 24, Điều 25 và Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng

  Cục Giám định

  Nguồn: Bộ xây dựng